Video: Những tiến bộ kỹ thuật đáng kinh ngạc trong thời Chiến tranh Lạnh

18:22, 21/03/2023

Năm 1966, Don Wetzel đã phát triển thành công M-497 Black Beetle, một chuyến tàu tuốc bin động cơ phản lực đạt tốc độ 295 km/h.

Phương Linh
umcwestover deLna-autos josephjohncox miLtonwaukee vend-trak nadakoz musicworksdtc ajcattorneys toiLethowto omLcLinic breadsbyjudy at-cameragaL magaLiponsada Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet